Kinderopvang

Openingstijden

Het Maantje is geopend op alle werkdagen van 7.30 uur tot 18.00 uur. Op alle nationale feestdagen is het Maantje gesloten. De tweede week van de bouwvakvakantie en de week tussen kerst en oud & nieuw zijn wij ook gesloten.

’s Morgens kunnen de kinderen tussen 7.30 en 9.00 uur worden gebracht en tussen 12.30 en 13.00 uur worden opgehaald.  ‘s Middags kunnen de kinderen tussen 12.15 en 13.00 uur worden gebracht en tussen 16.30 en 18.00 uur worden opgehaald.

Deze vaste tijdsindeling is voor de kinderen en leidsters erg belangrijk ten behoeve van de rust en de speelsfeer in het kinderdagverblijf. In overleg met de groepsleiding kunnen kinderen eventueel eerder worden opgehaald. Als uw kind niet door u zelf wordt opgehaald, wordt u verzocht dit van tevoren aan de leiding door te geven en tevens door wie uw kind dan wél wordt opgehaald.

Het afnemen van flexibele dagen en afwijkende (ruimere) openingstijden is in overleg met de groepsleiding mogelijk.

Er kan in overleg incidenteel worden geruild, mits de groepsgrootte dit toelaat. Extra dagen/dagdelen kunnen worden aangevraagd. Uitsluitend aangevraagde dagen/dagdelen worden in rekening gebracht.

 

Groepsindeling

Wij werken met 1 stamgroep. Afhankelijk van de groepsgrootte zijn hier één, twee of drie pedagogische medewerksters aanwezig. Omdat wij werken met een verticale groep, wordt het aantal pedagogische medewerksters volgens een rekenkundig gemiddelde berekend, waarbij naar boven wordt afgerond.

Het eerste half uur wanneer er één leidster aanwezig is, hebben wij een zogenaamde achterwacht. Dit betekent dat wij een beroep kunnen doen op het personeel van de BSO La Luna en de basisschool van Azelo.

 

Leiding

Vanzelfsprekend hebben al onze leidsters (pedagogische medewerksters) de benodigde opleidingen afgerond (SPW3 of gelijkwaardig). Ook hebben al onze medewerksters hun BHV diploma en een diploma gericht op kinder- EHBO. Hiervoor gaan wij ieder jaar op herhalingscursus. Ook worden er gedurende het jaar nog de nodige cursussen gevolgd, zoals recentelijk het “vroegtijdig signaleren”.
Onze leidsters zijn VVE-geschoold. Wij werken met het programma Uk en Puk. Dat is een totaalprogramma voor de ontwikkeling van het jonge kind.
De GGD voert jaarlijks een inspectie uit in opdracht van de gemeente, om te controleren of Het Maantje voldoet aan de eisen die de wet kinderopvang stelt.

 

Pedagogisch beleidsplan

In het pedagogisch beleidsplan wordt beschreven hoe wij werken aan de vier competenties, genoemd in de Wet Kinderopvang, namelijk de emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en de overdracht van normen en waarden. Het pedagogisch beleidsplan ligt voor ouders ter inzage bij de ingang op het kinderdagverblijf.

 

Beleidsplan veiligheid en gezondheid

Met behulp van het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van Kinderopvang Het Maantje wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie werken. Met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving te bieden, waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine gevaren. Dit beleidsplan is geldig vanaf 1 januari 2018. Het ligt ter inzage op de locatie.